טקפא ןווגמ 
 הכימת   םיכירדמ תמישר   רתא 
טקפא םרופ ךירדמ 
 לוהינ   תועדוה   ינמי טירפת   םיגשומ 

תועדוה תביתכו האירק - טקפא םורופ

:לע רבסה ללוכ הז ךמסמ
תועדוה רופסמ
הגוצתה תרוצ
השדח העדוה תביתכ
יטרפ ןויד
(Notify) Email-ב םינוכדע תלבקתועדוה רופסמ
.ובתכנ רבכש תועדוהה תוגצומ ןוידב הדובעה ןולחל הסינכ םע
.תמייק העדוהל הבוגתכ ןהו שדח ףיעסכ ןה והשלכ ןוידב העדוה בותכל ןתינ
:ןלהלדכ רפסמ תלבקמ העדוה לכ
הינשה העדוהה 1 'סמ ןוידב הנושארה העדוהה :שדח רפסמ תלבקמ שדח ףיעס איהש העדוה
.'וכו 2 'סמ שדח ףיעסכ הסנכוהש
:לשמל .תמייקה העדוהה לש ףיעס תתכ רפסמ תלבקמ תמייק העדוהל הבוגתכ תבתכנש העדוה
2 רפסמ העדוהל הינש הבוגת תעדוה .2.1 רפסמ לבקת 2 רפסמ העדוהל הנושאר הבוגת תעדוה
.'דכו 2.3.1 רפסומת 2.3 ל הנושאר הבוגת תעדוה ,2.2 כ רפסומת
לש היכרריהה פ"ע ןהיניב רשקה תא תלמסמה תירפסמ היכרריה תועדוהה תולבקמ וז הרוצב
.יגולונורכה ןרדס פ"ע אקווד ואלו תובוגתההגוצתה תרוצ
חול תגוצתו (תיכראריה) ץע תגוצת :םינפוא ינשב גיצהל ןתינ ןוידב תועדוהה תא

:ץע תגוצת


העדוהה בתוכ יוהיז ,הלש ןכותה תליחת ,הרפסמ תא תללוכה תחא הרושב העיפומ העדוה לכ
.(העשו ךיראת ,םוי) התביתכ דעומו
הליחתמ המר לכ רשאכ תובוגתה תיכרריה פ"ע ןהלש םירפסמה רדס פ"ע תורדוסמ תועדוהה
.יכרריה ץע לש הרוצב - תמדוקהמ המינפ הזזהב
."השדח העדוה תביתכ" ןולח עיפומ תועדוהה תמישר תיתחתב
ןכות לכ םע ןולח חתפנ זאו ,גצומה ללמה לע ץוחלל שי האולמב תמיוסמ העדוה אורקל ידכ
.הבוגת תעדוה תביתכל ןולח ויתחתמו העדוהה

:חול תגוצת


בתוכ יוהיז ,הרפסמ תרתוכב עיפומ העדוה לכל .וז רחא וז ןאולמב תועיפומ תועדוהה
.(העשו ךיראת ,םוי) התביתכ דעומו העדוהה
.העדוהל הבוגת תביתכל ץוחלל שי וילע "רותפכ" שי העדוהה ןכות ירחא
.שי םא םיפרוצמה םיצבקה טורפ ןכמ רחאל

תרתוכב ומש לע הציחל - Email יטרפ םע ההדזה העדוהה בתוכ םא הגוצתה תורוצ יתשב
.בתוכל ישיא Email תחילשל ןולח תחיתפל םורגת העדוהה
."השדח העדוה תביתכ" ןולח עיפומ תועדוהה תמישר תיתחתב

:םירושיקו הגוצתה תרוצ יוניש ,ןוימ ,טווינ
:הנוילעה תרתוכה תרוש:םירותפכהו ןוידה םש אשונה םש עיפומ
רובעל וא הרוחא וא המידק .תועדוהה רדס יפל ,האבה העדוהל רובעל רשפאמ :טווינ
."השדח העדוה תביתכ" ןולחל ריבעמ ףוסל רבעמ - ףוסל וא הלחתהל תורישי

. ךפהלו חול תגוצתל ץע תגוצתמ הגוצתה תא תונשל רשפאמ :הגוצת
.ןוידה להנמ וא תכרעמה להנמ י"ע הרדגוהש לדחמה תרירב תגוצת איה ןוידה חתפנ הב הגוצתה

ירפסמ יפל היהי ןוימה םא עובקל ןתינ .חול תגוצתב קר תונשל ןתינ ןוימה תא :ןוימ
.(דרוי וא הלוע) םוסרפה דעומ יפל ןוימ וא (דרוי וא הלוע) תובוגתה
.הנורחאל שדחתה המ ןכדעתהל רשפאמ םוסרפה דעומ יפל ןוימ

:םירושיק ינש םיעיפומ ןוידה לש תרתוכה תרושב
ינמי שקמ י"ע ןוידל רושיקה לש תבותכה תא הז רושיקמ קיתעהל ןתינ - [ןוידל רישי רושיק]
תושדח ןוגכ רתאב םינוש תומוקמב התוא קיבדהלו (copy Shortcat) "ךרד רוציק קתעה"ו רבכעב
'דכו ךתיב הנב ףדמ רושיק ,תועדומה חולב העדומ ,רעשב
ההוזמ הסינכ העצבתהו הדימב קר עיפוי הז רושיק- [הז ןוידב םימוסרפ לע Email-ב תימוי העדוה]
(Email תבותכ םע תכרעמב רדגומה יונמכ ההוזמ הסינכ וא) Email תבותכ הללכש (ינמיה טירפתהמ)
.ןוידב םימוסרפ לע ימוי עדימ תלבקל םשרהל רשפאמה ןולח חתופ הז רושיק
השדח העדוה תביתכ
הבוגתכ וא (המישרה ףוסב) ןוידב תועדוהה תמישר ךותמ םיעיגמ השדח העדוה תביתכ ןולחל
:תמייק העדוהל.םש תוחפל דילקהל שי - יוהיזל תודש ןולחה תליחתב ועיפוי ,םתהדזה םרט םא
.ביגהל םיצור הילע העדוהה רפסמ תא רוחבל שי העדוהל הבוגתב הדשב
.קיר הז הדש ריאשהל שי שדח ףיעס איהש העדוה בותכל םיצור רשאכ

העדוהה לע הציחל י"ע) תמייק העדוה ךותמ תורישי העדוה תביתכ ןולחל םיעיגמשכ !בל ומיש
בותכל םיצור םא - גצומ רבכ הרפסמ (חול תגוצתב הבוגת לע הציחל י"ע וא ץע תגוצתמ
.גצומה רפסמה תא תונשל שי תרחא העדוהל הבוגתכ וא שדח ףיעסכ העדוה
.העדוהה ןכות תא םיבתוכ טסקטה הדשב

וז העדוהל תובוגת לש Email ב םינוכדע לבקל ינוצרב :ןומיסה תבית ןומיס
תומסרופמ ןהש עגרב וחלשי תובוגתה .וז העדוהל תובוגתה קתעה לש Email-ב הלבקל םורגי
.רתאב
דלקוהש וא Email תבותכ תללוכה ההוזמ הסינכ העצוב םא קר וז ןומיס תבית ןמסל ןתינ
.העדוהה יטרפב Email-ה

Email תבותכ הללכש (ינמיה טירפתהמ) ההוזמ הסינכ העצבתהו הדימב
(Email תבותכ םע תכרעמב רדגומה יונמכ ההוזמ הסינכ וא)
[הז ןוידב םימוסרפ לע Email-ב תימוי העדוה] רושיקה העדוה תביתכ ןולחב עיפומ
.ןוידב םימוסרפ לע ימוי עדימ תלבקל םשרהל רשפאמה ןולח חתופ הז רושיק

אלל ,תילגנאב תויהל בייח ץבוקה םש .םיחפסנ םיצבק העדוהל ףרצל ןתינ :םיצבק ףורצ
.םיחוור
הדשב רוחבל שי ,רתוי םיבר םיצבק ףרצל םיצור םא ,םיצבק 2 ףורצל םוקמ שי ןולחב
.םאתהב םיפסונ םיצבק תרדגהל םוקמ ףסותיו ,םיאתמה רפסמה תא :יוצרה םיצבקה רפסמ
תרתוכ ול רידגהל ןתינ ,ץבוקה תא רוחבלו שקמ לע ץוחלל שי ץבוק ףורצל
.ץבוקל רושיקל יוהיזכ העדוהב עיפותש
ץוחלל וא תידימ המסרפלו לע ץוחלל ןתינ העדוהה יטרפ יולימ םויס רחאל
הגוצת בוש תוארל הנקתל ןתינ ןיידע הז בלשב - העדוהה תא תוארל לע
.םוסרפ לע ץוחלל כ"חא קרו המידקמ

!בל ומיש
.תאז תושעל םילוכי ןוידה להנמ וא תכרעמה להנמ קר - המסרופש ירחא העדוה ןכדעל ןתינ אליטרפ ןויד
.תכרעמה להנמ י"ע יטרפ ןוידכ רדגוה הז ןוידש ןייצמ ןויד לש םש דיל לוענמ לש רויצ
סנכיהל הסני שמתשמ םא .הביתכל קר וא הביתכל םגו האירקל םג לבגומ תויהל לוכי ןוידה
:אבה ךסמה לבקתי (ההדזה אוהש ינפל וא) ךכל תואשרה ול שיש ילב האירקל לבגומה ןוידל

.ןוידל סנכהל ידכ ןוידל השרומ שמתשמ לש המסיסו םש שיקהל שי הז ךסמב
,תיללכה המסיסה םע והשלכ שמתשמ םש סינכהל שי ,תיללכ המסיס םע םוסחכ רדגוה ןוידה םא
.תישיא המסיסו םש םוקמב

דבלב הביתכל לבגומה ןויד
:העדוה לבקי םיאתמ אל יוהיז םע העדומ םסרפל הסנמש שמתשמ


השדח העדוה תביתכ ןולח תא חתופו ןוידב הביתכל םיאתמ וניאש יוהיזב ההדזהש שמתשמ
:ןולחה תליחתב הארי

םימיאתמ אמסיסו םש שיקהל שי ןוידב םסרפל ידכ
(Notify) Email-ב םינוכדע תלבק
:תורוצ יתשב "םורופב השענה" לע ישיאה ינורטקלאה ראודה תבותכל תועדוה לבקל ןתינ
ספוטב הטמל םשריהל שי - יתבתכש העדוהה לע (הבוגתה ןכות) תובוגת לבקל רשפא
:הדשה לש ןומיסה תבית תא ןמסל שי ."השדח העדוה תביתכ"

.רתאב תומסרופמ ןהש עגרב תוחלשנ תובוגתה

(1
שי ךכ םשל - ללכב ןוידב תושדח תועדוה שיש ךכ לע ינורטקלאה ראוד תעדוה לבקל רשפא
תבותכ לולכל הכירצ ההוזמה הסינכה ,(ןימי טירפתב) ההוזמ הסינכב ןוידל סנכיהל
.(לאמש דצב טווינה טירפתל תחתמ) ןוידה לש ןוילעה קלחב רושיק עיפוי ,הז הרקמב Email.

.השדח העדוה תביתכ ספוטב םג עיפוי רושיקה
:אבה ןולחה תא חתפת רושיקה לע הציחל

(2


םינויד x שיש ךכ לע העדוה וז חלשיש המ .ןוידהמ םיימוי םינוכדיע לבקל רוחבל ןתינ הז ןולחב
.םורופל הרזח רישי רושיקו םישדח
.היינשה היצפואה תריחב י"ע קחמהל ןתינ ןכ ןומכ

!בל ומיש
.חסונה ךותב םימשרנ הילא Email-ה תבותכו ,תרתוכב ןוידה םש עיפומ ןולחב
.םימשרנש ינפל הנוכנה תבותכה םע םיהוזמו ןוכנה ןוידב םתאש קודבל שי
טקפא ןווגמ 
 הכימת   םיכירדמ תמישר   רתא 
טקפא םרופ ךירדמ 
 לוהינ   תועדוה   ינמי טירפת   םיגשומ